El porta a porta a Collbató
la recollida comercial
la recollida comercial

El calendari de recollida per als establiments comercials és el mateix que el de la ciutadania més dues recollides extres de vidre i orgànica els dimecres i els divendres respectivament

Aquells establiments que generin residus especials o que no es vulguin adherir a la recollida municipal han de contractar la recollida a un gestor privat.

Es consideren residus perillosos els que figuren a la llista europea de residus, publicada a l’Ordre MAM/304/2002, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. Podeu consultar-los aquí.